Mapy Eksploracja,  TURYSTYKA MILITARNA

MAPY oznaczenia, miary odległości, bibliografia kartografia

Opracowanie ma charakter ogólny i skrócony (forma ściągi), mapy oznaczenia kartografia

Podstawowe oznaczenia i miary odległości map

POŁUDNIK

W 1884 r. uznano południk przebiegający przez Królewskie Obserwatorium Astronomiczne w Greenwich za południk zerowy. Przez długie stulecia miejscem wyznaczającym południk zerowy był najdalej na zachód wysunięty cypel wyspy El Sierro (Ferro) (w grupie Wysp Kanaryjskich) – najdalej na zachód wysunięty kawałek lądu „Starego Świata”.
Pozostałości dawnych systemów mierzenia długości geograficznej możemy do dziś odnaleźć na mapach z końca XIX w. i początku XX w. obrazujących terytorium Polski.
Na mapach austriackich i niemieckich południk 0° przebiegał przez Ferro (łacińska nazwa wyspy) natomiast na mapach rosyjskich południk 0° przebiegał przez Pułkowo (1839r obserwatorium pod Sankt Petersburgiem). Stąd na rożnych mapach tego samego rejonu dany punkt może mieć różną długość geograficzną.

WYSOKOŚĆ TERENU NAD POZIOMEM MORZA

Poziom morza – powierzchnia prostopadła do siły ciężkości, wyznaczona przez średnie położenie wód morskich między przypływem i odpływem, przyjmowana w kartografii za poziom odniesienia dla wysokości obiektów na lądzie. Linia brzegowa wyznacza poziomicę 0 m n.p.m. Wahania poziomu morza rejestruje się za pomocą mareografu, działającego na zasadzie naczyń połączonych.
Wysokość poziomu morza jest nieco zróżnicowana (np. między Morzem Północnym a Morzem Adriatyckim występuje różnica 56 cm), w przeszłości za poziom zerowy przyjmowano wskazania mareografu w Trieście (na mapach austriackich) lub Amsterdamie (na mapach niemieckich), w Polsce przyjęto oznaczać poziom morza według wskazań w Kronsztadzie (jak na mapach rosyjskich). [mapy oznaczenia kartografia]

MIARY ODLEGŁOŚCI

Miary rosyjskie:
1 cal rosyjski = ~2,54 cm (2,53995 cm)
1 stopa = 12 cali = 30,48 cm
1 krok = 28 cali = 71,12 cm
1 sążeń = 3 kroki = 7 stóp = 84 cale = 2,1336 m
1 wiorsta = 500 sążni = 42000 cali = 1,06678 km
1 mila = 8 wiorst = 8,53431 km
Miary pruskie
1 stopa pruska / reńska = 0,3139 m
1 krok (Schritt) = 3 stopy = 0,9417 m
1 pręt pruski / reński = 4 kroki = 12 stóp = 3,766 m
1 pręt chełmiński (Alt culmische rute) = 4,325 m
1 mila pruska = 2000 prętów = 7532,5 m
Miary austriackie:
1 stopa wiedeńska = 0,361 m
1 sążeń wiedeński (miara podstawowa) = 6 stóp = 1,8966 m
1 mila pocztowa austriacka = 4000 sążni = 7585,6 m

RODZAJE SKAL MAP WIG

mapa w skali 1:10.000

mapa w skali 1:20.000 – turystyczna

mapa w skali 1:25.000 – szczegółowa


– reprodukcje i naśladownictwa map obcych
– polska mapa szczegółowa 19 -39
– wydania wojenne 1939-45 (konspiracyjne, okupacyjne)


mapa w skali 1:50.000

mapa w skali 1:75.000

mapa w skali 1:100.000 – taktyczna


– typ I wielobarwny 1922-26
– typ II dwubarwny 1926-29
– typ III dwubarwny 1929-31
– typ IV wielobarwny 1931-39
– wydania wojenne 1939-45 (konspiracyjne, emigracyjne, okupacyjne)


• mapa w skali 1:200.000
• mapa w skali 1:300.000 – operacyjna
– typ prowizoryczny 1921-27
– typ normalny 1927-39
– mapa administracyjna RP
– wydania wojenne 1939-45 (konspiracyjne, okupacyjne)


• mapa w skali 1:400.000
• mapa w skali 1:500.000 – lotnicza
• mapa w skali 1:750.000 – przeglądowa


1) Uebersichtskarte von Mitteleuropa (Austro-Węgry)
15 ark. + ark. tytułowy; druk 4-kolorowy + nadruk granic (czerwony)
2) Mapa Przeglądowa Polski
10 ark. (1924-27, 1934)


• mapa w skali 1:1.000.000 – międzynarodowa mapa świata
• Kontrreprodukcje map państw sąsiadujących
1:21.000 – półwiorstówki (Rosja)
1:25.000 – oryginalne zdjęcia topograficzne (Austro-Węgry)
1:25.000 – Messtischblatty (Prusy)
1:42.000 – jednowiorstówki (Rosja)
1:75.000 – (Austro-Węgry)
1:75.000 – (Czechosłowacja)
1:84.000 – dwuwiorstówki (Rosja)
1:100.000 – Karte des Deutsches Reiches (Niemcy)
1:100.000 – Karte des Westliche Russia (Niemcy)
1:126.000 – trójwiorstówki (Rosja)
1:200.000 – mapa Centralnej Europy (Austro-Węgry)
1:300.000 – mapa przeglądowa Europy Środkowej (Niemcy)

SKOROWDZIE MAP

http://polski.mapywig.org/downloads.php?cat_id=1
http://www.codgik.gov.pl/skorowidze/mapy-topograficzne.html
http://www.osip.opole.pl/Portal/Default.aspx?_=Download,Index
http://igrek.amzp.pl/mapindex.php
http://mapy.amzp.pl/tk25.cgi?11,61,50,87
http://igrek.amzp.pl/mapindex.php?cat=WIG100
http://igrek.amzp.pl/mapindex.php?cat=ME300
http://www.mapy.eksploracja.pl/viewpage.php?page_id=26
http://staremapy.byethost7.com/
http://igrek.amzp.pl/mapindex.php?cat=KWR100
http://www.mapywig.org/m/German_maps/1870-1919/KdwR_100K/KdwR_100K_141_Sectionen_u_1_Musterblatt.jpg
http://www.mapywig.org/m/German_maps/1870-1919/KdwR_100K/UEBERSICHTSBLATT_zur_Karte_des_westlichen_Russlands_100K_1914.jpg
http://www.mapywig.org/m/German_maps/1870-1919/KdwR_100K/UEBERSICHTSBLATT_der_Karte_des_westlichen_Russlands_100K_1926.jpg
http://www.mapy.eksploracja.pl/news.php?rowstart=22
http://www.topograf.com.pl/html/mapa_8.html
http://maps4u.lt/lt/maps.php?img=index-Schrotter_Sotzmann_Gilly&w=600&h=400&cat=31
http://www.mapywig.org/m/wig_original_index_sheets/SKOROWIDZ_MAP_W_SKALACH_25K_100K_300K_500K_WIG_1947.jpgBIBLIOGRAFIA “Historia kartografii

1. Aleksandrowicz S., Prace kartograficzne Józefa Naronowicza Narońskiego na ziemiach Wielkiego Księstwa Litewskiego w połowie XVII w., „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Adama Mickiewicza”. Historia, nr 7, Poznań 1967, s. 253-267.
2. Aleksandrowicz S., Pierwsze zaginione wydanie radziwiłłowskiej mapy Wielkiego Księstwa Litewskiego, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, 116 (1968), z. 3, s. 539-543.
3. Aleksandrowicz S., Najstarsza mapa szczegółowa ziem polskich Stanisława Porębskiego – mapa Księstwa Oświęcimskiego i Zatorskiego z 1563 r. Wątpliwości w sprawie genezy i autorstwa, „Mente et Litteris”, 1984, s. 357-372.
4. Aleksandrowicz S., Jankowska E., O metodach badania map z XVI-XVII wieku (na przykładzie wybranych map krajów Europy Środkowej i Wschodniej), „Polski Przegląd Kartograficzny”, 21 (1989), z. 3-4, s. 134-145.
5. Babicz J., Walczak W., Zarys historii odkryć geograficznych, Warszawa 1970.
6. Buczek K., Kartografia polska w czasach Stefana Batorego, „Wiadomości Służby Geograficznej”, 2 (1933), 69-121.
7. Buczek K., Ze studiów nad mapami Beauplana, „Wiadomości Służby Geograficznej”, 1 (1933), s. 20-53.
8. Buczek K., Prace kartografów pruskich w Polsce za czasów króla Stanisława Augusta, Kraków 1935.
9. Buczek K., Dzieje kartografii polskiej od XV do XVIII w., Wrocław-Kraków 1963.
10. Bujak F., O średniowiecznych mapach żeglarskich, „Rozprawy Akademii Umiejętności w Krakowie”. Wydz. histor. filozof., 46 (1903), s. 190-264.
11. Czochański M., Zarys polskich koncepcji i opracowań dziewiętnastowiecznych map do celów archeologicznych, „Przegląd Geodezyjny”, 53 (1981), z. 5, s. 174-176.
12. Dawna mapa źródłem wiedzy o świecie. Materiały z XXII Ogólnopolskiej Konferencji Historyków Kartografii, Pobierowo 11-13 października 2007 r., red. S. Alexandrowicz, R. Skrycki, Szczecin 2008, (“Z Dziejów Kartografii”, t. 14).
13. Drabek J., Piątkowski F., 1000 słów o mapach i kartografii, Warszawa 1989.
14. Golka B., Kafel M., Kłos Z., Z dziejów drukarstwa polskiego, Warszawa 1957.
15. Grygorenko W., Kartografia polska. Materiały pomocnicze do wykładu z przedmiotu „Historia Kartografii”, Warszawa 1997.
16. Iwańczak W., Do granic wyobraźni. Norymberga jako centrum wiedzy geograficznej i kartograficznej w XV i XVI wieku, Warszawa 2005.
17. Kmiecikowi B., Mapa Polski Wacława Grodeckiego, „Polski Przegląd Kartograficzny”, 6 (1974), z. 1, s. 23-29.
18. Krassowski B., Kartografia Królestwa Kongresowego 1815-1830, [w:] Dzieje polskiej kartografii wojskowej i myśli strategicznej, Warszawa 1982, s. 133-139 (Studia i materiały z historii kartografii, 1).
19. Łuszczyńska M., Przyczynek do dziejów kartografii polskiej XIX w. (o Juliuszu i Wilhelmie Kolbergach), „Bibliotekarz Lubelski”, 3 (1958), z. 3-4, s. 21-24.
20. Midzio J., Prace kartograficzne Franciszka Floriana Czackiego, kartografia polska XVIII wieku (w 200 rocznicę śmierci), „Polski Przegląd Kartograficzny”, 4 (1972), z. 4, s. 151-157.
21. Mikołaj Kopernik. Materiały z sesji naukowej poświęconej rocznicy Mikołaja Kopernika, “Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego”. Nauki Humanistyczno-Społeczne, Seria I, 105 (1974).
22. Olszewicz B., Kartografia polska XV-XVII wieku. Przegląd chronologiczno-bibliograficzny, Warszawa 2004.
23. Olszewicz B., Polska kartografia wojskowa, Warszawa 1921.
24. Piasecka J., Polskie globusy ziemi XIX i XX wieku, „Polski Przegląd Kartograficzny”, 11 (1979), z. 2, s. 60-72.
25. Piasecka J., Polskie atlasy geograficzne do połowy XIX wieku, „Polski Przegląd Kartograficzny”, 17 (1985), z. 4, s. 169-189.
26. Sieradzka J., O pochodzeniu terminów oznaczających mapę i kartografię, „Polski Przegląd Kartograficzny”, 19 (1987), z. 3, s. 108-110.
27. Sirko M., Zarys historii kartografii, Lublin 1999.
28. Studia z dziejów geografii i kartografii, red. J. Babicz, Wrocław 1973.
29. Szafarski J., Zarys kartografii, Warszawa 1955.
• Aksamitowski A., Augustyniak J., Obszar Królestwa Polskiego w wybranych studiach wojskowo-geograficznych Materiały XVIII Ogólnopolskiej Konferencji Historyków Kartografii „Z dziejów kartografii”, t. X, „Kartografia Królestwa Polskiego 1815-1915”, Biblioteka Narodowa, Warszawa 2000.
• Alexandrowicz S., Buczek K., Polska kartografia wojskowa do połowy XVII wieku Materiały z Konferencji Naukowej „Dzieje polskiej kartografii wojskowej”. Warszawa 1980.
• Alexandrowicz S., Ziemie Wielkiego Księstwa Litewskiego w „Chorografii” Jana Długosza Studia z Dziejów Geografii i Kartografii, „Monografie z dziejów nauki i techniki” 1973, T. XXXVII.
• Barcikowski M., 19. Samodzielny Oddział Topograficzny, Komorowa 1953-1955. Uwagi do książki p. Siemiątkowskiego 22. WOT k. Komorowa. Maszynopis bez daty.
• Battke Z., Prace Służby Topograficznej WP w badaniach rejonów polarnych Materiały z Sympozjum Naukowego „60-lecie Polskiego Towarzystwa Fotogrametrycznego”, Warszawa 1991.
• Battke Z., Opracowanie map topograficznych polskiej stacji antarktycznej im. A.B. Dobrowolskiego w Oazie Bungera Materiały z Sympozjum „Prace geodezyjne w polskich wyprawach polarnych 1932-82”, Warszawa 1932.
• Battke Z., Wojskowa służba topograficzna – problemy i perspektywy prac kartograficznych (wybrane zagadnienia) Materiały XIX Ogólnopolskiej Konferencji Kartograficznej, Warszawa 1990.
• Bednarek H., Automatyzacja opracowań fotogrametrycznych w Służbie Topograficznej Wojska Polskiego Materiały z Sympozjum Naukowego „60-lecie Polskiego Towarzystwa Fotogrametrycznego”, Warszawa 1991.
• Bednarek H., Kurzeja G., Wybrane zagadnienia i perspektywa zastosowania nowych technik, technologii oraz systemów informatycznych w działalności wydawniczej wojskowej służby topograficznej Materiały XIX Ogólnopolskiej Konferencji Kartograficznej, Warszawa 1990.
• Biernacki Fr., Podstawy teorii odwzorowań kartograficznych. PWN, Warszawa 1973.
• Biernacki Fr., Słomczyński J., Odwzorowanie quasi-stereograficzne WIG. Biblioteka „Wiadomości Służby Geograficznej”, Warszawa 1932.
• Biesaga Z., Państwowe układy współrzędnych geodezyjnych stosowane dla map topograficznych w latach 1945-1980. Opracowanie na podstawie własnych notatek z lat 1977-1980. Rękopis, Warszawa 1997.
• Boelcke C., Pomiary wojenne. Biblioteka „Wiadomości Służby Geograficznej”, Warszawa 1930.
• Buczek K., Dzieje kartografii polskiej od XV do XVIII wieku. Zarys analityczno-syntetyczny. „Monografie z Dziejów Nauki i Techniki”, T. XXI, Wrocław–Kraków 1963.
• Bukwalt W., Rys historyczny 19. Samodzielnego Oddziału Topograficznego. Rękopis, Leszno 1996.
• Burzyński S., Zagadnienia fotogrametrii. Oddział IX Sztabu Generalnego WP, Warszawa, 1949.
• Dobrzyński A., Polska kartografia wojskowa w okresie rozbiorów Materiały z Konferencji Naukowej „Dzieje polskiej kartografii wojskowej”, Warszawa 1980.
• Domański W., Niektóre problemy aktualizacji map w Służbie Topograficznej WP Materiały z Seminarium Naukowego „Fotogrametria i Kartografia”, Warszawa 1978.
• Dulian P., Sieci bazowe. Biblioteka „Wiadomości Służby Geograficznej”, Warszawa 1933.
• Dzikiewicz Br., Topografia. MON, Warszawa 1960.
• Fellmann J., Prace WIG w okresie międzywojennym i prace kartograficzne w okresie II wojny światowej Materiały Kursokonferencji Naukowo-Technicznej w Krakowie, „Mapy topograficzne Polski edycji cywilnej”, Warszawa 1980.
• Giergielewicz J., Zarys historii korpusów inżynierów w epoce Stanisława Augusta. Warszawa 1933.
• Graszka W., Charakterystyka produktów geograficznych wytwarzanych przez Zarząd Geografii Wojskowej Materiały z Seminarium Geograficznego „Zasilanie systemów dowodzenia oraz instytucji zarządzania kryzysowego w produkty geograficzne”, MON, Warszawa 2000.
• Grygorenko W., Powstanie i działalność kartograficzna Wojskowego Instytutu Geograficznego w Warszawie Materiały IX Szkoły Kartograficznej, Komorowe 1994.
• Grygorenko W., Redakcja i opracowanie map ogólnogeograficznych. PPWK, Warszawa 1970.
• Grzegórski J., 40-lecie Służby Topograficznej WP. Referat okolicznościowy, maszynopis.
• Gwardak T., Polskie piśmiennictwo kartograficzne (1659-1939). „Monografie z Dziejów Nauki i Techniki”, T. CXI, Wrocław 1977.
• Hełm-Pirgo M., Kartoznawstwo i wojskowe wyzyskanie terenu. Lwów-Warszawa-Kraków 1928.
• Hełm-Pirgo M., Początki kartografii wojskowej w Polsce Odrodzonej (1918 – 1920). New York 1971.
• Hodgson C., Podręcznik triangulacji. Biblioteka „Wiadomości Służby Geograficznej”, Warszawa 1930.
• Hycner R., Mapa numeryczna w geodezyjno-kartograficznym systemie informatycznym miejscowego planowania przestrzennego „Geodezja, Fotogrametria i Kartografia”, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1978.
• Kierzkowski K., Standaryzacja produktów geograficznych Materiały z Seminarium Geograficznego „Zasilanie systemów dowodzenia oraz instytucji zarządzania kryzysowego w produkty geograficzne”, MON, Warszawa 2000.
• Koczy L., Między geografią a historią Nadbitki z tomu XVI, Teki Historyczne, Londyn 1969-1971.
• Kopczyński F., Liberia. Biblioteka „Wiadomości Służby Geograficznej”, Warszawa 1935.
• Kopczyński F., Organizacja i zadania Służby Geograficznej. Skrypt Szefostwa Służby Geograficznej 2. Korpusu i Oficerskiej Szkoły Topografów, bez daty.
• Korczakowski St. W., Woydyno J., Abisynia. Biblioteka „Wiadomości Służby Geograficznej”, Warszawa 1934.
• Koziej S., Laski W., Teren i taktyka. MON, Warszawa 1980.
• Krassowski B., Madej J., Dzieje polskiej kartografii wojskowej i myśli strategicznej. „Studia i materiały z historii kartografii” 1982, z. l, Biblioteka Narodowa. Warszawa 1982.
• Krassowski B., „Schronisko” Służba Geograficzna Armii Krajowej. „Studia i materiały z historii kartografii”, Biblioteka Narodowa, Zakład Zbiorów Kartograficznych, Warszawa 1981.
• Krassowski B., Analiza zasięgów polskich map topograficznych w przeddzień wybuchu II wojny światowej Materiały z Konferencji Naukowej „Dzieje polskiej kartografii wojskowej i myśli strategicznej”, Warszawa 1982.
• Krassowski B., Czterysta lat polskiej kartografii wojskowej 1580-1980. Katalog wystawy, Białystok 5 maja 1980; Biblioteka Narodowa, Warszawa 1980.
• Krassowski B., Dzieje map i atlasów w Polsce Materiały IX Konferencji Międzynarodowej Asocjacji Kartograficznej „Wśród starych map i atlasów Biblioteki Narodowej w Warszawie”, Warszawa 1982.
• Krassowski B., Historia polskiej kartografii wojskowej w zarysie. Zarząd Topograficzny Sztabu Generalnego WP, Warszawa 1972.
• Krassowski B., Krassowska L., Służba geograficzna w Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie w latach 1939-1946. Mapy topograficzne ziem polskich 1871-1945, T. II, Biblioteka Narodowa, Warszawa 1989.
• Krassowski B., Majewska B., Plany Warszawy 1815-1931. „Zabytki Polskiej Kartografii”, z. 4, Biblioteka Narodowa, Warszawa 1981.
• Krassowski B., Majewska B., Plany Warszawy 1832-1944. „Zabytki Polskiej Kartografii”, z. 5/6, Biblioteka Narodowa, Warszawa 1981.
• Krassowski B., Polska kartografia wojskowa w latach 1918-1945. MON, Warszawa 1974.
• Krassowski B., Polska na mapach wydawców norymberskich i augsburskich z XVIII wieku. „Studia i Materiały z Historii Kartografii”, Biblioteka Narodowa, Zakład Zbiorów Kartograficznych, Warszawa 1985.
• Krassowski B., Tomaszewska M., Mapy topograficzne ziem polskich 1871-1945. T. I, „Polskie mapy topograficzne wydane w latach 1918-1945”, Biblioteka Narodowa, Warszawa 1979.
• Kreutzinger J., Topografia. Biblioteka „Wiadomości Służby Geograficznej”, Warszawa 1928.
• Kuczyński S., Wielka wojna z zakonem krzyżackim w latach 1409-1411. Warszawa 1955.
• Kurczewski M., Turcja. Biblioteka „Wiadomości Służby Geograficznej”, Warszawa 1937.
• Kurzeja G., Definicje i klasyfikacje produktów geograficznych Materiały z Seminarium Geograficznego „Zasilanie systemów dowodzenia oraz instytucji zarządzania kryzysowego w produkty geograficzne”, MON, Warszawa 2000.
• Kurzeja G., Przybyliński P., Przeglądowo-geograficzna mapa numeryczna Polski w skali 1:1 000 000 Materiały z Konferencji „Kartografia wojskowa krajów strefy bałtyckiej XVI-XX”, Toruń 1996.
• Leksykon wiedzy wojskowej. Warszawa 1979.
• Lepecki M. B., Polskie tereny kolonizacyjne Ameryki Południowej. Biblioteka „Wiadomości Służby Geograficznej”, Warszawa 1931.
• Levy A., Służba geograficzna armii 1914-1918. Biblioteka „Wiadomości Służby Geograficznej”, Warszawa 1928.
• Lewakowski J., Terenoznawstwo, kartografia wojskowa. WIG, Warszawa 1920.
• Lipko A., Fotogrametria. Biblioteka „Wiadomości Służby Geograficznej”, Warszawa 1932.
• Lippert C., Problematyka fotogrametryczno-kartograficzna służby topograficznej Materiały z seminarium naukowego, Warszawa 1978.

mapy oznaczenia kartografia

• Madej J., Polonia…1770 Karola de Perthéesa na tle XVIII-wiecznej kartografii polskiej i krajów ościennych. Biblioteka Narodowa, Zakład Zbiorów Kartograficznych, Warszawa 1987.
• Marcinkiewicz A., Atlas form i typów rzeźby terenu Polski. Skala 1:25 000. Zarząd Topograficzny Sztabu Generalnego WP, Warszawa 1960.
• Marcinkiewicz A., 55 lat kartografii wojskowej w Polsce Ludowej Materiały z Konferencji „Dzieje polskiej kartografii wojskowej i myśli strategicznej” Warszawa 1982.
• Michałowska T., Średniowiecze. Warszawa 1995.
• Michałowski W., Sikorowski T., Katalog punktów trygonometrycznych. Biblioteka „Wiadomości Służby Geograficznej”, Warszawa 1932.
• Ney B., Geodezja i kartografia u progu XXI wieku. Referat wprowadzający do Konferencji Międzynarodowej, Warszawa 1997.
• Noworol St., Wydawnictwa Służby Topograficznej dla potrzeb zabezpieczenia topograficznego Polskich Sil Zbrojnych Materiały z III Konferencji Naukowej „Zabezpieczenie topograficzne i meteorologiczne oraz rozpoznania powietrznego działań bojowych wojsk”, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa 1987.
• Olszewicz B., Dorobek polskiej historii geografii i kartografii w latach 1949-1969. Warszawa 1971.
• Olszewicz B., Polska kartografia wojskowa. Zarys historyczny. Wojskowy Instytut Naukowo-Wydawniczy, Warszawa 1921.
• Organizacja Służby Geograficznej i Wojskowego Instytutu Geograficznego (na stopie pokojowej). Ministerstwo Spraw Wojskowych – Biuro Ogólno-Organizacyjne, Warszawa 1927.
• Orzechowski J., Dowodzenie i sztaby. T. II, Biblioteka Wiedzy Wojskowej, Warszawa 1974.
• Pachoński J., Legiony Polskie, Prawda i legendy 1794-1807. T. I, Warszawa 1969.
• Pietkiewicz St., O sposobach przedstawiania terenu na mapach. Biblioteka „Wiadomości Służby Geograficznej”, Warszawa 1930.
• Pisma polityczne ks. Józefa Wereszczyńskiego, biskupa kijowskiego, opata benedyktyńskiego w Sieciechowie. Wyd. K. J. Turowski, Kraków 1858.
• Planheft Osteeuropa ehemals Polnischer Raum. Berlin 1944.
• Plesner W., Transformacja współrzędnych geograficznych i granice dokładności. Biblioteka „Wiadomości Służby Geograficznej”, Edynburg 1944.
• Rezmer W., Organizacyjna służba sztabów Wojska Polskiego w 1939 roku (Organizacja, zasady funkcjonowania, przygotowanie do wojny). Toruń 1993.
• Robinson A., Sale R., Morrison A., Podstawy kartografii. PWN, Warszawa 1984.
• Sadowski S., Mierzejewski D., Zarys historii Pomorskiego Okręgu Wojskowego 1919-1994. Bydgoszcz 1994.
• Saliszczew K. A., Kartografia ogólna. PWN, Warszawa 1998.
• Siemiątkowski J., 22. Wojskowy Ośrodek Topograficzno-Kartograficzny (historia, tradycje, współczesność). Komorowo 1996.
• Siwek J., Schoeneich R., Woszczyński J., Zakres treści i symbolizacja mapy topograficznej w skali 1:50 000 (wzór 1990) stosowanej w Sitach Zbrojnych RP w świetle standardów przyjętych dla map w tej skali w NATO (studium dostosowawcze). Zarząd Topograficzny Sztabu Generalnego WP, Warszawa 1993.
• Słomczyński J., Uzgodnienie wyników triangulacji na obszarze Polski. Biblioteka „Wiadomości Służby Geograficznej”, Warszawa 1933.
• Słownik podstawowych terminów wojskowych. Sygn. Szt. Gen. 815/77, t. 6, MON, Warszawa 1977.
• Smoliński J., Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie 1939-1945. Warszawa 1997.
• Sobczyński E., Polityka geograficzna NATO w Siłach Zbrojnych RP Materiały z Seminarium Geograficznego „Zasilanie systemów dowodzenia oraz instytucji zarządzania kryzysowego w produkty geograficzne”, MON, Warszawa 2000.
• Sobczyński E., 6. Samodzielny Oddział Topograficzny (rodowód służby, historia, współczesność). Toruń 1995.
• Sobczyński E., Bartkowiak J., Dąbrowicz A., Służba topograficzna Wojska Polskiego (Historia i współczesność). Zarząd Topograficzny Sztabu Generalnego WP, Warszawa 1996.
• Sobczyński E., Bartkowiak J., Służba topograficzna Wojska Polskiego (Historia i współczesność). Katalog wystawy wydany z okazji 75-lecia służby topograficznej WP, Komorowo 1996.
• Sobczyński E., Działalność Służby Topograficznej WP w latach 1945-1994 Materiały IX Szkoły Kartograficznej, Komorowo 1996.
• Sobczyński E., Piątkowski P., Zarys historii wojskowej służby geograficznej i topograficznej WP w latach 1918-1946. Pomorski Okręg Wojskowy, Bydgoszcz 1992.
• Sobczyński E., Przybyliński P., Systemy informacji geograficznej – GIS w NATO. Materiały z Seminarium Geograficznego „Zasilanie systemów dowodzenia oraz instytucji zarządzania kryzysowego w produkty geograficzne”, MON, Warszawa 2000.
• Sobczyński E., Tomaszewski Z., Sielecki J., Polskie wojskowe mapy w standardach NATO (przewodnik). Sygn. Szt. Gen. 1518/2000, MON, Warszawa 2000.
• Stasiewicz H., Laski Wł., Topografia wojskowa. Sygn. Szt. Gen. 1124/83, MON, Warszawa 1983.
• Stawinoga Zb., Rys historyczny 2. Samodzielnego Oddziału Kartograficznego. Komorowo 1995.
• Sun – Tzu, Sztuka wojny. Warszawa 1994.
• Sypniewski J., Niektóre problemy współczesnej fotogrametrii Materiały z Seminarium Naukowego „Fotogrametria i kartografia”, Warszawa 1978.
• Szacherski Z., Wierni przysiędze. Warszawa 1968.
• Szaflarski J., Zarys kartografii. PPWK, Warszawa 1955.
• Szeliga K., Bojar Z., Pachelski W., Raport o stanie geodezji i kartografii w Polsce. Warszawa 1994.
• Sznayder E., Profesor dr Karol Buczek (1902-1983) jako historyk kartografii oraz kartograf i geograf historyczny Materiały z konferencji zorganizowanej przez Zespół Historii Kartografii PAN. „Dorobek polskiej historii kartografii”, Warszawa 1993.
• Tarnowski J., Consilium rationis bellicae. Warszawa 1987.
• Tewzadze D., Kaukaz. Biblioteka „Wiadomości Służby Geograficznej”, Warszawa 1934.
• Kartografia forteczna, pod red. A. Tomczaka. „Z dziejów kartografii”, T. V, Warszawa 1991.
• Topolski J., Metodologia Historii. Warszawa 1984.
• Tymowski S.J., Prace kartograficzne Korpusu Inżynierów i Kwatermistrzostwa Generalnego Wojska Polskiego w latach 1815-1830. Warszawa 1974.
• Wernerowa W., Bibliografia polskiej historii geografii i kartografii. Warszawa 1992.
• Wielhorski W., Litwa współczesna. Biblioteka „Wiadomości Służby Geograficznej”, Warszawa 1939.
• Wójcik St., Osiągnięcia fotogrametrii wojskowej w okresie 1920-1990 Materiały z Sympozjum Naukowego „60-lecie Polskiego Towarzystwa Fotogrametrycznego”, Warszawa 1991.
• Zagańczyk H., Stan opracowań, perspektywy rozwoju oraz zasady dystrybucji produktów geograficznych wytwarzanych przez ZGW Materiały z Seminarium Geograficznego „Zasilanie systemów dowodzenia oraz instytucji zarządzania kryzysowego w produkty geograficzne”, MON, Warszawa 2000.
• Zawadzki A., Zagrajski S., Polska wyprawa na Spitsbergen. Biblioteka „Wiadomości Służby Geograficznej”, Warszawa 1937.
• Zbiorowe, Słownictwo Służby Geograficznej (wyd. angielsko-polskie). Biblioteka „Wiadomości Służby Geograficznej”, Edynburg 1946.
• Zbiorowe. Polskie Siły Zbrojne w II wojnie światowej. T. I, cz. 3, Londyn 1951.
• Zydroń J., Dobór i układ treści nauczania w programach topografii wojskowej. Warszawa 1978.
• Zydroń J., Wybrane zagadnienia topografii wojskowej. Wojskowa Akademia Polityczna, Warszawa 1976.
• Żerosłański Cz., Naumienko Teodor „Słownik Biograficzny Działaczy Polskiego Ruchu Rewolucyjnego”, t. IV, Warszawa 1972.
• Żołnierze polscy – więźniowie NKWD w latach 1939-1953, część II. Informacja o dokumentach uzyskanych w archiwach moskiewskich w 1994 roku przez Wojskową Komisję Archiwalną, Warszawa 1995.
• 55-lecie Instytutu Geodezji i kartografii 1954-2000. Instytut Geodezji i Kartografii, Warszawa 2000.
PAMIĘTNIKI I WSPOMNIENIA

• Barcikowski M., Oficerska Szkoła Topografów 1949-1952. Warszawa–Jelenia Góra 1999.
• Biesaga Z., Mapy topograficzne opracowane przez Służbę Topograficzną WP w latach 1945-1973. Referat wygłoszony 23 października 1973 r. podczas odbioru ostatniego arkusza zdjęcia topograficznego wykonanego przez Służbę Topograficzną WP.
• Czerkawski T. M., Byłem żołnierzem generała Andersa. Warszawa 1991.
• Drygasiewicz S., Dzieje kartografii podczas okupacji niemieckiej. Rękopis bez daty.
• Dzikiewicz B., Krassowski B., Naumienko T., Prace polskich topografów wojskowych w czasie II wojny światowej (wspomnienia i refleksje). Opracowanie z okazji ekspozycji pt. „Prace polskich topografów wojskowych w czasie II wojny światowej” w Muzeum Techniki, Stowarzyszenie Geodetów Polskich, Warszawa 1978.
• Dzikiewicz B., Z teodolitem pod Monte Cassino. MON, Warszawa 1984.
• Gebethner J., Wspomnienia z okresu okupacji „Kultura” 1980, nr 4, s. 4.
• Grygorenko W., Działalność kartograficzna prof. dr. Franciszka Biernackiego w Służbie Geograficznej Wojska Polskiego (w setną rocznicę urodzin – 2.04.1987 r.) „Przegląd Geodezyjny” 1997, nr 10, s. 30-32.
• Jóźwicki S., 80-lecie urodzin generała Teodora Naumienki „Polski Przegląd Kartograficzny” 1983, T. XV, nr 4, s. 187-188.
• Jóźwicki S., Gen. T. Naumienko 1903-1987 „Polski Przegląd Kartograficzny” 1987, T.XIX, nr 4, s. 189.
• Kaprowski W., 55 rocznica śmierci pułkownika Józefa Kreutzingera „Polski Przegląd Kartograficzny” 1995, t. 27, nr 3, s. 143.
• Kaprowski W., Józef Słomczyński 1902-1983 „Polski Przegląd Kartograficzny” 1983, T. XV, nr 3, s. 147-148.
• Krasiewicz B., Generał brygady, inż. Teodor Naumienko (11.11. 1903 – 12.1.1987) „Przegląd Geodezyjny” 1987, nr 5, s. 22-23.
• Kwaśnik Badmajew J., Wspomnienia z niewoli po Powstaniu Warszawskim. Jamesport New York 1993.
• Leszczycki St, Winid B., Teodor Naumienko 1903-1987 „Przegląd Geograficzny” 1987, T. LIX, z. 4, s. 657-658.
• Naumienko T., Zakłady Kartograficzne Gwardii Ludowej. Rękopis bez daty.
• Pachuta St., Płk. Bronisław Dzikiewicz (1899-1978) „Geodezja i Kartografia” 1979, T. XXVIII, z. 1, s 3-7.
• Pietkiewicz St., Prof. dr inż. Franciszek Biernacki 02.04.1897-21.08.1984 „Polski Przegląd Kartograficzny” 1985, T. XVII, nr 2, s. 96-97.
• Riihle E., Wspomnienie o Marianie Dutkiewiczu (1985-1978) „Polski Przegląd Kartograficzny” 1978, T. X, nr 4, s. 184-185.
• Skwirowski J., Franciszek Biernacki – żołnierz i topograf „Geodeta” 1997, nr 7, s. 50.
• Szymański J., Oficerska Szkoła Topografów w Oficerskim Obozie Jeńców VIIA Murnau. Rękopis bez daty.
• Szumański M., Rękopis wspomnień z okresu II wojny światowej. Bez tytułu i daty (w posiadaniu autora).
• Szumański M., ZWZ Armia Krajowa, Komenda Główna – Służba Geograficzna. Rękopis bez daty.
• Tomaszewski Z., Unifikacja map topograficznych w Polsce według wzorów radzieckich po II wojnie światowej Rękopis 1996.
• Welker T., Działalność Ośrodka Obliczeniowego Zarządu Topograficznego Szt. Gen. WP w latach 1963-1971 Rękopis 1996.
• Woynowska Z., Początki 313 Plutonu Kartograficznego PSK Rękopis 1995.
• Zapolski R., Wspomnienia z pobytu i działalności w Nigerii w latach 1977-1986 „Przegląd Geodezyjny” 1995, nr 1.
ARTYKUŁY

• Alexandrowicz S., Nowa praca o rozwoju kartografii wojskowej w Polsce. Bogusław Krassowski, Polska kartografia wojskowa w latach 1918-1945. Wydawnictwo MON 1974. „Studia Źródłoznawcze” 1979, T. XXIV, s. 207-212.
• Atta W. H., Mapping of Soythwest Asia. „Survey & Mapping” 1968, nr 1.
• Babiński S., Polska Instrukcja Miernicza z roku 1839. „Wiadomości Służby Geograficznej” 1929, z. 1-2.
• Babiński S., Reambulacja dawnych map austriackich. „Wiadomości Służby Geograficznej” 1935, z 1-2.
• Babula J., Dowodzenie na szczeblu operacyjnym w LWP 1944-1945. „Wojskowy Przegląd Historyczny” 1982, nr 4.
• Barna Sz., Warchoł Z., Prace geodezyjno-kartograficzne na Spitsbergenie w 50-lecie polskich wypraw polarnych. „Biuletyn Informacyjny BOINTiE Geodezji i Kartografii” 1986, T. XXXI, nr 4, s. 29-41.
• Bezwuhły M., Wojskowa Służba Geograficzna wobec zagadnień pomiarów magnetycznych. „Wiadomości Służby Geograficznej” 1930, z. 1.
• Biernacki Fr., Atlas Świata. cz. I. Warszawa 1963. PWN-Służba Topograficzna WP. „Przegląd Geodezyjny” 1964, nr 7.
• Biernacki Fr., Czarnecki St., Mapy radiowe Wojskowego Instytutu Geograficznego. „Wiadomości Służby Geograficznej” 1937, z. 1.
• Biernacki Fr., Glos niemiecki o kartografii polskiej. „Wiadomości Służby Geograficznej” 1927, z. 1.
• Biernacki Fr., Mapa Polski i Krajów Ościennych 1:500 000. „Wiadomości Służby Geograficznej” 1937, z. 1.
• Biernacki Fr., Mapa Rzeczypospolitej Polskiej 1:750 000. „Wiadomości Służby Geograficznej” 1935, z. 3-4.
• Biernacki Fr., Nowa triangulacja niemiecka tzw. zachodnio-pruska. „Wiadomości Służby Geograficznej” 1927, z. 3.
• Biernacki Fr., O polski Komitet Geodezyjny i Geofizyczny. „Wiadomości Służby Geograficznej” 1927, z. 4.
• Biernacki Fr., Sprowadzenie współrzędnych kilku odrębnych triangulacji wykonanych na różnych elipsoidach odniesienia z różnymi punktami wyjściowymi do jednej elipsoidy odniesienia i jednego punktu wyjścia, za pośrednictwem punktów łącznych. „Wiadomości Służby Geograficznej” 1934, z. 2.
• Biernacki Fr., Stereograficzne (Roussilhe’owskie) odwzorowanie płaskie, przyjęte przez polską służbę geograficzną. „Wiadomości Służby Geograficznej” 1928, z. 3-4.
• Biernacki Fr., Stosowanie siatek dla celów wojennych. „Wiadomości Służby Geograficznej” 27, r. 1, s. 130-136.
• Biernacki Fr., Terminologia w teorii rzutów kartograficznych. „Wiadomości Służby Geograficznej” 1927, z. 1.
• Biernacki Fr., W sprawie współrzędnych katastralnych w Małopolsce. „Wiadomości Służby Geograficznej”, 1934, z. 4.
• Biesaga Z., Mapa topograficzna Tatr Polskich w skali 1:10 000. „Polski Przegląd Kartograficzny” 1985, T. XVII, nr 2, s. 73-79.
• Biesaga Z., Prace terenowe i redakcyjne nad mapą topograficzną Tatry Polskie w skali 1:10 000. Biuletyn Informacyjny „Służba Topograficzna Wojska Polskiego 1944-1989”, s. 65-70.
• Bobrowicz L., Triangulator na Polesiu. „Wiadomości Służby Geograficznej” 1936, z. 3.
• Bonatowski G., Tatry polskie. Mapa topograficzna. Skala 1:10 000. Zarząd Topograficzny Sztabu Generalnego WP. Warszawa 1984. „Polski Przegląd Kartograficzny” 1985, T. XVII, nr 2, s. 82-84.
• Buczek K., Dorobek kartograficzny wojen Stefana Batorego. „Wiadomości Służby Geograficznej” 1934, z. 3.
• Buczek K., Kartografia polska w czasach Stefana Batorego. „Wiadomości Służby Geograficznej” 1933, z. 2.
• Buczek K., Ze studiów nad mapami Beauplana. „Wiadomości Służby Geograficznej” 1933, z. 1.
• Chmielewicz St., Kartografia Powstania Wielkopolskiego. „Przegląd Geodezyjny” 1979, nr 11, s. 20-23.
• Czarnecki St., Mapy lotnicze. „Wiadomości Służby Geograficznej” 1933, z. 4.
• Czarnecki St., Międzynarodowa Mapa Świata 1:1 000 000. „Wiadomości Służby Geograficznej” 1927, z. 1.
• Czarnecki St., Międzynarodowa Mapa Świata 1:1 000 000. „Wiadomości Służby Geograficznej” 1932, z. 1.
• Czarnecki St., Międzynarodowa Mapa Świata 1:1 000 000. „Wiadomości Służby Geograficznej” 1937, z. 3-4.
• Czarnecki St., Pierwsze polskie mapy lotnicze 1:500 000 i 1:1 000 000. „Wiadomości Służby Geograficznej” 1937, z. 2.
• Czarnecki St., Ze studiów nad mapą 1:500 000. „Wiadomości Służby Geograficznej” 1937, z. 1.
• Czamecki. St., Piętkiewicz S., Mapa Rzeczypospolitej Polskiej 1:1 000 000 Wojskowego Instytutu Geograficznego. „Wiadomości Służby Geograficznej” 1935, z. 3-4.
• Czarnota J., Grodzieńska sieć bazowa. „Wiadomości Służby Geograficznej” 1929, z. 3-4.
• Czarnota J., Założenie i wykonanie podstaw geodezyjnych w Polsce. „Wiadomości Służby Geograficznej” 1929, z. 1-2.
• Dolata B., Zarys organizacji i działalność Sztabu Głównego Wojska Polskiego w latach 1944-45. „Wojskowy Przegląd Historyczny” 1968, nr 3, s. 289-343.
• Dulian P., Nowe drogi w geodezji. „Wiadomości Służby Geograficznej” 1938, z. 2-3.
• Dulian P., Poziomy odniesienia w niwelacji. „Wiadomości Służby Geograficznej” 1937, z. 3-4.
• Dzikiewicz Br., Wyrównanie sieci wypełniających I rzędu metodą obserwacji pośredniej. „Wiadomości Służby Geograficznej” 1939, z. 1.
• Gajowniczek Z.; Geodeci zamordowani w Katyniu, Charkowie i Kalininie (Twerze). „Polska Zbrojna” 1993, nr 103 (661), s. 2.
• Grabowski P., Kartografia w kręgu króla Jana III Sobieskiego. „Przegląd Geodezyjny” 1983, nr 5.
• Grabowski Wł., Ocena terenu na potrzeby walki radioelektronicznej. „Myśl Wojskowa” 1977, nr 6, s. 46-51.
• Grodecki W., Jan Bakałowicz, pułkownik kart geograficznych. „Wiadomości Służby Geograficznej” 1935, z. 1-2.
• Grygorenko W., Ewolucja poglądów na temat roli i funkcji kartografii. „Polski Przegląd Kartograficzny” 1984, T. XVI, nr 2.
• Grygorenko W., Kartografia polska w latach 1945-1990 w potrzasku reorganizacji i cenzury. „Polski Przegląd Kartograficzny” 1991, T. XXIII, nr 1-2, s. 1-7.
• Grygorenko W., Odwzorowanie Służby Topograficznej WP dla map świata. „Polski Przegląd Kartograficzny” 1985, T. VII, nr 2, s. 65 – 70.
• Grygorenko W., Zastosowanie mikrofilmów w kartografii. „Wojskowy Przegląd Techniczny” 1970, nr 1, s. 21-23.
• Herbst S., Do zagadnienia malarstwo – kartografia – wojskowość. „Biuletyn Historii Sztuki i Kultury” 1934, r. 3.
• Herbst S., Obraz kartograficzny działań wojennych Studia z Dziejów Geografii i Kartografii „Monografie z Dziejów Nauki i Techniki” 1973, T. LXXXVII, s. 169-184.
• Hild S., Polska mapa taktyczna 1:100 000. „Wiadomości Służby Geograficznej” 1948, z. 2.
• Janicki J., O racjonalizację budowy wież triangulacyjnych w Polsce. „Wiadomości Służby Geograficznej” 1931, z. 4.
• Jóźwicki S., Jak powstał Atlas Świata Służby Topograficznej Wojska Polskiego (W 20. rocznicę opublikowania Atlasu). „Polski Przegląd Kartograficzny” 1988, T. XX, nr 1, s. 120.
• Jóźwicki S., Wojskowy Instytut Geograficzny w latach 1945-1949. „Polski Przegląd Kartograficzny” 1985, T. XVII, nr 2, s. 55 – 62.
• Karbowski A., Osiem lat istnienia Oficerskiej Szkoły Topografów. „Wiadomości Służby Geograficznej” 1927, z. 3.
• Karbowski A., Szkoła Służby Wojskowo-Geograficznej przy WIG. „Wiadomości Służby Geograficznej” 1928, z. 3.
• Kierzkowski K., Jak powstaje fotomapa? „Computerworld” 1997, nr 23, s. 63-66.
• Kolanowski B., Prace polskich geodetów wojskowych w Charkowie 2-27 września 1994 r. „Wiadomości Służby Topograficznej” 2000, nr 1(4), s. 38-42.
• Kozak W., Niektóre problemy rozwoju kartografii wojskowej i topograficznego zabezpieczenia wojsk. „Myśl Wojskowa” 1971, nr 2, s. 48-58.
• Krasiewicz B., Oficerska Szkoła Służby Geograficznej 1945-1957. „Wojskowy Przegląd Historyczny” 1988, nr 4, s. 30-41.
• Krasiewicz B., Oficerska Szkoła Służby Geograficznej 1947-1949. Biuletyn Informacyjny „Służba Topograficzna Wojska Polskiego 1944-1989″.
• Krasiewicz B., Oficerska Szkoła Topografów 1949-1957. Biuletyn Informacyjny „Służba Topograficzna Wojska Polskiego 1944-1989”, s. 41-64.
• Krasiewicz B., Problemy rozwoju szkolnictwa wojskowego w latach 1943-1978. „Wojskowy Przegląd Historyczny” 1978, nr 3, s. 102-131.
• Krassowski B., Czynniki inspirujące rozwój polskiej kartografii od XV wieku do końca drugiej wojny światowej. „Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej” 1984, Geodezja, z. 75, s. 181-182.
• Krassowski B., Nieznana karta z dziejów okupacji. Konspiracyjna mapa Warszawy z 1948 roku. „Słowo Powszechne” 1974, nr 40.
• Krassowski B., Polska kartografia wojskowa w latach 1943-1973. „Polski Przegląd Kartograficzny” 1973, T. V, nr 4, s. 145-150.
• Krassowski B., Z działalności kartografów w okupowanej Warszawie. „Rocznik Warszawski” 1981, r. 16, s. 283-308.
• Kreutzinger J., Ankieta Wojskowego Instytutu Geograficznego w sprawach geodezyjno-kartograficznych. „Wiadomości Służby Geograficznej” 1927, z. 3.
• Kreutzinger J., O typie polskiej mapy taktycznej. „Wiadomości Służby Geograficznej” 1927, z. 1.
• Leinwand A., Oficerowie Wojskowego Instytutu Geograficznego – obrońcy Lwowa zamordowani w Charkowie i Katyniu. „Polska Zbrojna” 1993, nr 145(703), s. 4.
• Leszczycki St., Nowe mapy taktyczne w podz. 1:100 000 dla Beskidów Zachodnich i Tatr. „Wierchy” 1934, r. 12, s. 217-218.
• Leszczycki St., Nowe mapy wojskowe dla Karpat Polskich. „Wierchy” 1935, r. 13, s. 188-189.
• Leszczycki Wł., Mapy topograficzne w standardach NATO. „Raport. Wojsko, Technika, Obronność” 1998, nr 3, s. 34-35.
• Lewakowski J., Pomiar, mapa i obrona kraju. Rozważania z okazji dziesięciolecia. „Wiadomości Służby Geograficznej” 1937, z. 3-4.
• Lipert C., Wojskowa Służba Topograficzna w 25-leciu PRL. „Przegląd Geodezyjny” 1970, nr 2, s. 64-67.

• Macioch A., Pomiary na mapach. „Wojskowy Przegląd Techniczny” 1884, nr 4, s. 141-144.
• Marcinkiewicz A., 25 lat Wojskowych Zakładów Kartograficznych. „Polski Przegląd Kartograficzny” 1975, T. VII, nr l, s. 40-41.
• Marcinkiewicz A., 55 lat kartografii wojskowej w Polsce Ludowej. „Polski Przegląd Kartograficzny” 1981, T. XIII, nr 2, s. 49-56.
• Marcinkiewicz A., Kartografia wojskowa w 30-leciu Wojskowej Służby Topograficznej. „Przegląd Geodezyjny” 1975, nr 3, s. 93-95.
• Marcinkiewicz A., Sala tradycji Służby Topograficznej Wojska Polskiego. „Wiadomości Służby Topograficznej” 1991, nr 3, s. 10-16.
• Miahczyłowicz R., Wolski R., Pierwsze arkusze; Mapa Polski i Krajów Ościennych 1:500 000. „Wiadomości Służby Geograficznej” 1937, z. 1.
• Mozolewski S., Ziuzia J., Jawne mapy topograficzne. „Wiadomości Służby Topograficznej” 1991, nr 3, s. 47-48.
• Naumienko T., Mapy Polski 1:100 000 i 1:500 000 w wykonaniu Wojskowego Instytutu Geograficznego. „Wiadomości Służby Geograficznej” 1948, z. 2.
• Naumienko T., Udział wojska w pomiarach granicy wschodniej RP – prace polowe. „Wiadomości Służby Geograficznej” 1948, z. 1.
• Ney B., Trafas K., Geodezja i Kartografia jako nauki oraz dziedziny działalności praktycznej. „Geodezja” 1984, z. 76
• Oczkowicz A., Dwusetka i co dalej? Wojskowe mapy dla turystów. „Gościniec” 1991, r. 23, nr 2, s. 4.
• Okonek M., O wydaniu turystycznym Mapy topograficznej Polski 1:100 000 na podstawie opublikowanych arkuszy. „Polski Przegląd Kartograficzny” 1995, T. XXVII, nr 2, s. 75-80.
• Pachuta S., Działalność Katedry Geodezji i Fotogrametrii WAT w okresie 30 lat Wojskowej Służby Topograficznej. „Przegląd Geodezyjny” 1975, nr 3, s. 99.
• Paluch Z., Rozwój i prace referatu fotogrametrycznego WIG. „Wiadomości Służby Geograficznej” 1927, z. 1.
• Pelczar M., Piotrowski M., Kartografia morska w Polsce. „Polski Przegląd Kartograficzny” 1975, T. VII, nr 1, s. 22-30.
• Piątkowski F., Geodezyjny i kartograficzny zapis wydarzeń na Ziemiach Odzyskanych (1945-1950). „Przegląd Geodezyjny” 1990, nr 9, s. 23-25.
• Piekuth M., Wielkość światowej produkcji kartograficznej. „Polski Przegląd Kartograficzny” 1971, T. III, nr 2, s. 62-68.
• Pietkiewicz St., 50 lat kartografii niepodległej Polski. „Polski Przegląd Kartograficzny” 1969, T. I, nr 1, s. 5-12, nr 4, s. 1-12.
• Pietkiewicz St., Czarnecki St., Mapa Rzeczypospolitej Polskiej 1:1 000 000 Wojskowego Instytutu Geograficznego. „Wiadomości Służby Geograficznej” 1945, z. 3-4.
• Pietkiewicz St., Głos francuski o pracach WIG. „Wiadomości Służby Geograficznej” 1936, z. 3.
• Pietkiewicz St., O wojskowo-geograficznym opisie gruntów. „Wiadomości Służby Geograficznej” 1929, z. 1-2.
• Pietkiewicz St., Wystawa dawnych map topograficznych przy VII Międzynarodowym Kongresie Historycznym w Warszawie. „Wiadomości Służby Geograficznej” 1933, z. 3.
• Przepisy, instrukcje, podręczniki i wydawnictwa Wojskowego Instytutu Geograficznego. „Wiadomości Służby Geograficznej” 1930, z. 3.
• Reperowicz St., Szczegółowa mapa Polski. „Trybuna Ludu” 1974, r. 26, nr 312.
• Romanow W., Parki narodowe, rezerwaty i pomniki przyrody na mapie taktycznej WIG. „Wiadomości Służby Geograficznej” 1938, z. 1.
• Romanow W., W sprawie nazw na mapach WIG. „Wiadomości Służby Geograficznej” 1930, z. 4.
• Romer E., Carte Internationale du Monde N-34 Warszawa 1:1 000 000. „Polski Przegląd Kartograficzny” 1926, T. II, nr 15-16.
• Rozwałka J., 45 lat Wojskowego Ośrodka Geodezji i Teledetekcji. „Polska Zbrojna” 1996, nr 233 (1549), s. 5.
• Rühle E., Polskie konspiracyjne wydawnictwa kartograficzne w okresie okupacji hitlerowskiej. „Polski Przegląd Kartograficzny” 1980, T. XII, nr 4, s. 168-175.
• Siemek W., Drogi szkolenia i rozwoju Wojskowej Służby Geograficznej. „Wiadomości Służby Geograficznej” 1930, z. 2.
• Siewierski S., Podział administracyjny na mapach Wojskowego Instytutu Geograficznego. „Wiadomości Służby Geograficznej” 1928, z. 1-2.
• Sikorski T., Zarys prac Wydziału I Triangulacyjnego Wojskowego Instytutu Geograficznego. „Wiadomości Służby Geograficznej” 1927, z. 2.
• Skala mapy. Rozmowa z płk. Henrykiem Bednarkiem szefem Zarządu Topograficznego Sztabu Generalnego WP. „Polska Zbrojna” 1993, nr 79 (637), s. 5.
• Skórewicz K., Ukraina w kartografii. „Wiadomości Służby Geograficznej” 1939, z. 1.
• Skrzyp J., Wybrane problemy topograficznego zabezpieczenia działań bojowych wojsk. „Myśl Wojskowa” 1986, nr 10, s. 55-58.
• Słomczyński J., Polskie mapy wojskowe. „Wiadomości Służby Geograficznej” 1934, z. 3.
• Słomczyński J., Uzgadnianie systemów triangulacji na obszarze Polski. „Wiadomości Służby Geograficznej” 1932, z. 3.
• Sobczyński E., Kartografia wojskowa wczoraj i dzisiaj. „Polska Zbrojna” 1992, nr 242, s. 1.
• Sobczyński E., Pułkownik Józef Kreutzinger, twórca międzywojennej polskiej kartografii wojskowej, szef Wojskowego Instytutu Geograficznego od 27 lipca 1926 do 1 czerwca 1932 r. Biuletyn Informacyjny 6 Samodzielnego Oddziału Topograficznego „Geosygnał” 1994, nr 1(2), s. 11-13.
• Sobczyński E., Służba Topograficzna WP. „Głos Weterana” 1996, nr 10, s. 10-12.
• Sobczyński E., Wiadomości Służby Geograficznej 1927-1948. „Wiadomości Służby Topograficznej” 1991, nr 3.
• Sobczyński E., Wojskowa Służba Geograficzna 1918-1939. „Wojskowy Przegląd Historyczny” 1991, nr 1, s. 15-23.
• Starzewski M., Mapa topograficzna Polski. Skala 1:200 000. Zarząd Topograficzny Sztabu Generalnego WP. Warszawa 1990-1992. „Polski Przegląd Kartograficzny” 1993, T. XXV, nr 2, s. 80-81.
• Stebnowski J., Rozwój kartografii wobec zagadnień wojskowych w starożytności. „Wiadomości Służby Geograficznej” 1934, z. 3.
• Surmacki Wł., Jednolita siatka kilometrowa na mapach WIG. „Wiadomości Służby Geograficznej” 1927, z. 4.
• Szajewski J., Organizacja Służby Geograficznej. „Wiadomości Służby Geograficznej” 1928, z. 3-4.
• Szaniawska L., Mapy topograficzne Wojskowego Instytutu Geograficznego w zbiorach Biblioteki Narodowej. Mapa szczegółowa 1:25 000 i taktyczna 1:100 000. „Rocznik Biblioteki Narodowej” 1997, T. XXX-XXXI, s. 271-296.
• Szaniawska L., Pole działania polskiej służby geograficznej w czasie walk prowadzonych przez 2. Korpus we Włoszech w latach II wojny światowej. „Geodezja i Kartografia” 1991, T. XXXIX, z. 1, s. 111-125.
• Sznayder E., Polska kartografia wojskowa w czasie II wojny światowej (Przypomnienie w 50-lecie zakończenia wojny). „Polski Przegląd Kartograficzny” 1995, T. XXVII, nr 4, s. 191-200.
• Szymański J., Oficerska Szkoła Topografów w obozie jenieckim w Murnau. „Polski Przegląd Kartograficzny” 1984, T. XVI, nr 3, s. 122-125.
• Tomaszewski Z., Dorobek kartografii wojskowej w Polsce Ludowej. „Przegląd Geodezyjny” 1989, nr 3, s. 7-9.
• Tomaszewski Z., Udział Cyklu Topografii Wojskowej Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Rakietowych i Artylerii im. Gen. J. Bema w kształceniu i doskonaleniu kadr Służby Topograficznej WP. Biuletyn Informacyjny 6 Samodzielnego Oddziału Topograficznego „Geosygnał” 1994, nr 1(2), s. 14.
• Tomaszewski Z., Znaczenie terenu i map w działaniach bojowych. „Myśl Wojskowa” 1997, nr 6, s. 41-45.
• Tomczak D., Człowiek, który wytyczał granicę. Rozmowa z prof. St. Pietkiewiczem, „Przyjaźń” 1982, nr 28 (1742), s. 16-17.
• Tyrnowski St. J., Kartografia w powstaniu styczniowym. „Przegląd Geodezyjny” 1983, nr 6.
• Wąsowicz J., Mapa 1:100 000 (reprodukowana) Wojskowego Instytutu Geograficznego 1924. „Polski Przegląd Kartograficzny” 1923, T. I, nr 3.
• Wąsowicz J., Stan prac Wojskowego Instytutu Geograficznego (1923-1924). „Polski Przegląd Kartograficzny” 1924, T. I, nr 5.
• Wereszczyński J., Studia nad mapami morskimi Fryderyka Getkanta. „Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej” 1965, nr 86.
• Zagrajski S., Zawadzki A., Prace geodezyjne polskiej wyprawy polarnej na Spitsbergen w 1934 r. „Wiadomości Służby Geograficznej” 1936, z. 1.
• Zalewska H., Dwie dawne mapy chińskie. „Polski Przegląd Kartograficzny” 1982, T. XIV, nr 3, s. 141.
• Zarychta A., O dostosowaniu programu prac Sekcji Geograficznej Towarzystwa Wiedzy Wojskowej do wojennych potrzeb służby geograficznej. „Wiadomości Służby Geograficznej” 1927, z. 2.
• Zawadzki A., Dobrzański T., Prace nad zdjęciem mapy Tatr. „Wiadomości Służby Geograficznej” 1938, z. 4.
• Zawadzki A., Polska wyprawa na Spitsbergen. „Wiadomości Służby Geograficznej” 1934, z. 1.
• Zawadzki A., Prace nad wykonaniem mapy Parku Narodowego w Tatrach. „Wiadomości Służby Geograficznej” 1933, z. 3.
• Zieleniewski T., 33. Dywizja Piechoty Rez. w bitwie nad Bugiem we wrześniu 1939 r. „Wojskowy Przegląd Historyczny” 1969, nr 3-4, s. 365.
• Zieleniewski T., Działalność WIG. Referat w Sekcji I Kartograficznej Międzynarodowego Kongresu Geograficznego. „Wiadomości Służby Geograficznej” 1935, z. 1-2.
• Zongołłowicz S., List do redakcji w sprawie artykułu „Osiem lat istnienia Oficerskiej Szkoły Topografów”. „Wiadomości Służby Geograficznej” 1927, z. 4.

KILKA NAZWISK ZNACZĄCYCH DLA POLSKIEJ I ŚWIATOWEJ KARTOGRAFII


• Jan Marcin Bansemer http://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_Marcin_Bansemer
• Józef Michał Bacewicz http://pl.wikipedia.org/wiki/J%C3%B3zef_Micha%C5%82_Bazewicz
• Marcin Broniowski http://pl.wikipedia.org/wiki/Marcin_Broniowski
• Mateusz Butrymowicz http://pl.wikipedia.org/wiki/Mateusz_Butrymowicz
• Brodowski
• Leonard Chodźko http://pl.wikipedia.org/wiki/Leonard_Chod%C5%BAko
• Wojciech Chrzanowski http://pl.wikipedia.org/wiki/Wojciech_Chrzanowski
• Czaki Franciszek Florian http://pl.wikipedia.org/wiki/Franciszek_Florian_Czaki
• Czaki, Franciszek Florian (17..-1772)
• Jan Fryderyk Endersch http://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_Fryderyk_Endersch
• http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b5905246w
•Folin , Bartłomiej Folino
Carte generale et nouvelle de toutte la Pologne, du Grand Duche de Lithuanie et des pays limitrofes. Warszawa 1770. Fragment. (Karol Perthees – Bartlomiej Folino)
http://pawet.net/map/old_map/images/map1770.jpg

mapy oznaczenia kartografia

• Piotr Frankus
• Wacław Grodziecki http://pl.wikipedia.org/wiki/Wac%C5%82aw_Grodziecki
• http://www.archiwa.gov.pl/memory/sub_listakrajowa/view_foto/okno_view.php?va_lang=pl&foto_screen_x=1240&foto_zrodlo=10213-max.jpg&foto_sz=1200&foto_wys=898&foto_screen_y=918
• http://mlewandowski.pl/images/mapy_2.jpg
• http://mapy.muzeum-polskie.org/katalog-map-crp/polska-krolestwo-polskie/188-polonia-b-regnum-et-b-silesia-b-ducatus-.html
• http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/06/Grodecki_Poloniae_finitimarumque.jpg
• Wiktor Grygorenko http://pl.wikipedia.org/wiki/Wiktor_Grygorenko
• Henryk Górski (kartograf) http://pl.wikipedia.org/wiki/Henryk_G%C3%B3rski_%28kartograf%29
• Fryderyk Getkant http://pl.wikipedia.org/wiki/Fryderyk_Getkant
• http://www.promemoria.pl/arch/2004_12/getkant/getkant.html
• Stanisław Franciszek Jucha http://pl.wikipedia.org/wiki/Stanis%C5%82aw_Franciszek_Jucha
• Jasiński
• K Jakub Kanter
• Juliusz Kolberg http://pl.wikipedia.org/wiki/Juliusz_Kolberg
• http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2c/Lublin_wojew%C3%B3dztwo_mapa_Juliusz_Kolberg.jpg
• http://pbc.biaman.pl/dlibra/docmetadata?id=1235
• Józef Kreutzinger http://pl.wikipedia.org/wiki/J%C3%B3zef_Kreutzinger
• Ewa Krzywicka-Blum http://pl.wikipedia.org/wiki/Ewa_Krzywicka-Blum
• Tomasz Makowski http://pl.wikipedia.org/wiki/Tomasz_Makowski
• http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/plain-content?id=114717
• http://www2.oss.wroc.pl/old/dzialy/kartografia/obrazki/mapa00501.jpg
• Józef Naronowicz-Naroński http://pl.wikipedia.org/wiki/J%C3%B3zef_Naronowicz-Naro%C5%84ski
• Bolesław Olszewicz http://pl.wikipedia.org/wiki/Boles%C5%82aw_Olszewicz
• Karol de Perthées http://pl.wikipedia.org/wiki/Karol_de_Perth%C3%A9es
• http://cyfrowe.mnw.art.pl/dmuseion/docmetadata?id=3197&from=pubindex&dirids=76&lp=15
• Michał Pełczyński http://pl.wikipedia.org/wiki/Micha%C5%82_Pe%C5%82czy%C5%84ski
• Stanisław Pietkiewicz http://pl.wikipedia.org/wiki/Stanis%C5%82aw_Pietkiewicz
• Felicjan Zygmunt Piątkowski http://pl.wikipedia.org/wiki/Felicjan_Zygmunt_Pi%C4%85tkowski
• Lech Ratajski http://pl.wikipedia.org/wiki/Lech_Ratajski
• Eugeniusz Romer http://pl.wikipedia.org/wiki/Eugeniusz_Romer
• Jan Różycki (kartograf) http://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_R%C3%B3%C5%BCycki_%28kartograf%29
• Aleksander Sculteti http://pl.wikipedia.org/wiki/Aleksander_Sculteti
• Hieronim Stebnicki http://pl.wikipedia.org/wiki/Hieronim_Stebnicki
• Jan Władysław Suchodolec http://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_W%C5%82adys%C5%82aw_Suchodolec
http://www.auktionsverket.se/dbk/dbk_oversikt.asp?d=2008-09-24&at=bk&sp=se&bm=C809&in=1&kr=1&snr=&tl=Germany
• Samuel Suchodolec (Suchodolski) http://pl.wikipedia.org/wiki/Samuel_Suchodolec_%28Suchodolski%29
• http://www.wilanow-palac.pl/xvii_wieczne_rekopismienne_mapy_prus_samuela_suchodolskiego.html
• A. Stryjeński (1803-1875),

• S.Staszic
• http://www.baber.hu/publications/arpad/foldtani_kozlony/105_1/staszic.html
• Strubics
• Sulimowski
• Sierakowski
• Jerzy Wala http://pl.wikipedia.org/wiki/Jerzy_Wala
• Bernard Wapowski http://pl.wikipedia.org/wiki/Bernard_Wapowski
• http://mapy.muzeum-polskie.org/katalog-map-crp/wiat-europa-i-sarmacja-europejska/239–tabvla-moderna-polonie-vngarie-boemie-ger-manie-rvssie-lithvanie.html
• http://mapy.muzeum-polskie.org/katalog-map-crp/wiat-europa-i-sarmacja-europejska.html?start=15
• http://przemyskie.info/drukuj.php?id=353
• http://papacoma.narod.ru/articles/wapowski.htm
• Bogodar Winid
• Józef Wąsowicz http://pl.wikipedia.org/wiki/J%C3%B3zef_W%C4%85sowicz

• Abraham Ortelius
• Gerhard Mercator
• Jodocus Hondius
• Johann Baptist Homann
• Martin Waldseemüller
• Sebastian Münster
• Joan Blaeu
• Willem Blaeu
• Martin Behaim
• Johannes Schöner
• Johannes Janssonius
• Sebastian Caboto
• Peter Schenk der Jüngere
• Georg Joachim Rheticus
• Willem Hondius
• Peter Schenk der Ältere
• Johannes Aventinus
• Matthias Oeder
• Jean Dominique Comte de Cassini
• Henricus Hondius
• Daniel Friedrich Sotzmann
• Arnold Mercator
• Johannes Werner
• Philipp Heinrich Zollmann
• Rumold Mercator
• Tobias Conrad Lotter
• Nicolaes Visscher I
• Friedrich Zollmann
• Matthäus Merian
• Piri Reis
• Adam Friedrich Zürner
• Matthäus Seutter
• Jean-Baptiste Bourguignon d’Anville
• Johann August Richter
• Johann Matthias Hase
• David Fabricius
• Johannes Corputius
• Aegidius Tschudi
• Erhard Etzlaub
• Gemma R. Frisius
• Jorge Reinel
• Pedro Reinel
• Blasius Hueber
• César François Cassini de Thury
• Peter Anich
• Kemal Reis
• Alexander Scultetus
• Tobias Mayer
• Thomas Schöpf
• Heinrich Zell
• Johann Michael Franz (Geograph)
• Jacques-Nicolas Bellin
• Johannes Stabius
• Guillaume Delisle
• Augustin Hirschvogel
• Andrea Bianco
• Paul Trenckmann
• Diego Ribero
• Johannes Stumpf
• Georg Tannstetter
• Bartholomäus Scultetus
• Johann George Schreiber
• Nicolaas Witsen
• Johannes Mejer
• Nicolas de Fer
• Caspar Danckwerth
• Matthäus Merian der Jüngere
• Guillaume le Vasseur de Beauplan
• Samuel Suchodolec
• Claes Janszoon Visscher
• Johann Christoph Rhode
• Johann Wilhelm Zollmann
• Edmond Halley
• Nicolas Sanson
• Carl Ludwig Murtfeldt
• Joseph Plepp
• Georg Heinrich Tischbein
• Jan Władysław Suchodolec
• Balthasar Zimmermann
• John Ogilby
• Henricus Martellus Germanus
• Carl Ludwig von Oesfeld
• Fra Mauro
• Friedrich Wilhelm Carl von Schmettau
• Donnus Nicolaus Germanus
• Ehrenreich Gerhard Coldewey
• Rigobert Bonne
• Erich Philipp Ploennies
• Johann Ludewig Hogrewe
• August Gottlieb Preuschen
• Friedrich Christoph Müller
• Karl Ludwig von Le Coq
• Philip Johan von Strahlenberg
• John Evans (Entdecker)
• Carsten Niebuhr
• Nicolo de Caveri
• Johann Friedrich Endersch
• Leander Anguissola
• Simeon De Witt
• Franz Jacob Heinrich Kreibich
• Franz Ludwig Pfyffer
• Johann Daniel Heinbach
• Regnerus Engelhard
• Gustav Adolf von Varendorf
• Johann Christoph Stierlein
• Jacques-Barthélemy Micheli du Crest
• Emanuel Bowen
• Pedro Vicente Maldonado
• Isaak Jacob von Petri
• Isaak Tirion
• Samuel Mikovíny
• John Rocque
• Nicolaus Samuelis Cruquius
• Jean Godin
• Didier Robert de Vaugondy
• Juan de la Cruz Cano y Olmedilla
• Aaron Arrowsmith
• Andreas Mayer (Mathematiker)
• Ignaz Ambros von Ammann
• Franz Johann Joseph von Reilly
• Iwan Kirillowitsch Kirilow
• Semjon Uljanowitsch Remesow
• Johann Gabriel Doppelmayr
• Jean de Beaurain
• Johannes Sambucus
• Kurbat Iwanow
• Lucas Janszoon Waghenaer
• Dirck Rembrantsz van Nierop
• Paul Lucas
• Melchisédech Thévenot
• Georg Friedrich Meyer (Geodät)
• Johann Christoph Müller
• Clemens Beutler
• Johannes Krabbe
• Juan de la Cosa
• Zuane Pizzigano
• Paolo dal Pozzo Toscanelli
• Jehuda Cresques
• Leonardo da Vinci
• Konrad Türst
• Carel Allard
• Hans August Nienborg
• Georg Matthäus Vischer
• Petrus Plancius
• Hans Bien
• Louis Joliet
• Hans Conrad Gyger
• Vincenzo Maria Coronelli
• Martin Faber
• Herman Moll
• Michael Florent van Langren
• Alain Manesson Mallet

Inne: https://rusznikarzkrakow.pl/category/informacje-techniczne-warsztat/